GODZINY ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00-11.00

7.00-10.00

7.00-10.00

7.00-10.00

7.00-9.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

11.00-15.00

10.00-15.00

 

 

 

 

 

Cele i zadania

zajęć wychowawczo – dydaktycznych

w świetlicy szkolnej

 

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci dojeżdżających z Wilcza, Rudna oraz dzieci rodziców pracujących.

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

- zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

- tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych

- wzbogacenie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań  i zamiłowań

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

- stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

- dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

 

Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

- wyrabianie nawyków kulturalnych i higienicznych

- wdrażanie zasad postępowania moralnego współżycia i współdziałania w grupie

- kształtowanie postaw prospołecznych

- rozwijanie zdolności i zainteresowań

- niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych, pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

 

 

 

 

 

 

Plan wychowawczo-dydaktyczny świetlicy szkolnej na rok 2017/2018

 

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

1. Zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów dojeżdżających z Wilcza i Rudna oraz uczniów rodziców pracujących.

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów postawy społeczno- moralnej.

3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole i swoim środowisku.

4. Kształtowanie nawyków higieny, dbałości o zdrowie oraz zachowanie czystości najbliższego otocznia.

5. Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

6. Racjonalne wykorzystanie pobytu w świetlicy na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.

7. Rozwijane zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizowanie zajęć w tym zakresie.

8. Współpraca z rodzicami wychowanków, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym w celu rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

 

Zadania programowe wychowawczo-dydaktyczne :

 

I. Wyrabianie u wychowanków samorządności, samodzielności.

1. Przekazanie wychowankom pomieszczenia świetlicy- wyrabianie poczucia współgospodarzenia i współodpowiedzialności przez:

-dbanie o estetyczny wygląd świetlicy /cały rok/

-drobne naprawy sprzętu, gier i zabawek /cały rok/

-przekazanie dzieciakom wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły oraz w czasie zabawy na boisku szkolnym.

2. Udział wychowanków w organizowaniu uroczystości świetlicowych i szkolnych według kalendarza imprez.

3. Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej przez cały rok.

4. Organizowanie wypoczynku i rozrywki:

-umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego /cały rok/

5. Organizowanie dyżurów i prac porządkowych w świetlicy na miarę potrzeb.

II.   Przygotowanie do udziału w życiu społecznym.

1. Poznawanie środowiska lokalnego, krajobrazu i przyrody poprzez organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.

2. Wyrabianie u dzieci poczucia godności, uczciwości i życzliwości, miłości do rodziców, szacunku dla innych, właściwej oceny postępowania ludzi.

3. Kształtowanie szacunku do godła i symboli narodowych z wykorzystaniem baśni, legend źródeł historycznych.

4. Poznanie podstawowych zasad współżycia społecznego poprze:

- wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego,

-podkreślenie wartości  koleżeństwa , sprawiedliwości , dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej własności.

III. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań.

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych:

-zachęcanie dzieci do zajęć badawczo- konstrukcyjnych i majsterkowania,

-stworzenie warunków do zabaw tematycznych.

2. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody

- ochrona i opieka nad zwierzętami,

- rozmowy i pogadanki na tematy ekologiczne,

- dbanie o zieleń wokół szkoły.

3. Rozwijanie podstawowych cech motoryki prowadzących do wyrobienia sprawności fizycznej:

- prowadzenie zróżnicowanych gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,

- bezpieczne korzystanie ze sprzętów gimnastycznych.

4. Rozwijanie zainteresowań wychowanków w różnych dziedzinach wiedzy poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, majsterkowanie, żywe słowo, formy teatralne- cały rok.

IV. Uczestnictwo w kulturze

1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych

-zorganizowanie kącika książek i czasopism,

-współpraca z biblioteką szkolną

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz przygotowanie do aktywnego odbioru sztuki teatralnej i twórczości muzycznej:

- dbałość o wystrój i estetykę pomieszczeń świetlicy,

- organizacja zajęć plastycznych rozwijających wyobraźnię i sprawność manualną,

- wystawy prac dzieci,

- prowadzenie zajęć z zakresu żywego słowa ze zwróceniem uwagi na poprawne, piękne czytanie,

- poznanie polskich kompozytorów,

- nauka piosenek, słuchanie nagrań, zabawy ruchowe ze śpiewem.

V. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

1. Prawidłowa organizacja zajęć zgodna z zasadami higieny oraz bezpieczeństwa wychowanków:

- prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabawy na świeżym powietrzu i w świetlicy szkolnej,

-zwrócenie uwagi na uczniów na bezpieczeństwo podczas zajęć, zabawa na boisku szkolnym oraz sali gimnastycznej,

-upowszechnianie znajomości zasad ruchu drogowego,

- wyrabianie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała i ubioru

2. Włączenie młodego pokolenia do współodpowiedzialności za utrzymanie ładu, porządku i higieny- przez cały rok.

VI. Przyzwyczajenie dzieci do gruntownego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji /cały rok/

1. Indywidualna pomoc dzieciom w opanowaniu materiału.

2. Wzbogacenie wiedzy uczniów o świecie poprzez zabawy i gry edukacyjne.

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

I STOSOWANIE NORM WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO W SZKOLE I ŚRODOWISKU

-Zachęcanie do utrzymania porządku w sali, stołówce, szatni, przestrzeganie zasad higieny.

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za słowo i zachowanie się w szkole i poza nią.

- Kształtowanie postawy koleżeńskiej, dążenie do integracji uczniów różnych  środowisk.

- Wspomaganie uczniów z rodzin ubogich.

 

 

C:\Users\Jurek\Desktop\DSC00048.JPG

 

 

 

II ROZWIJANIE PATRIOTYZMU LOKALNEGO

- Poznanie najbliższego środowiska i otoczenia szkoły.

- Zdobywanie informacji o Świętnie i jego historii.

- Kształtowanie aktywnej postawy wychowanków wobec problemów swojego  środowiska. włączenie ich do pracy na rzecz środowiska.

F:\świetlica\S6303422.JPG

 

 

III KSZTAŁTOWANIE ZAINTERESOWAŃ

- Poznanie zwyczajów i tradycji ludowych (Andrzejki, Mikołajki, Wielkanoc)                        

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych.                                                                                        

-Wykorzystanie różnych technik plastycznych.                                                                        

- Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

 

 

F:\świetlica\S6303419.JPG

 

 

IV DBANIE O ZDROWIE  SWOJE I INNYCH

- Wychowanie komunikacyjne - nauka bezpiecznego poruszania się po jezdni, ulicy, nazwy ulic - spotkanie z policjantem, filmy, konkursy, gry komputerowe

- Wychowanie prozdrowotne i prorodzinne- spotkanie z pielęgniarką, akcja PCK.

- Profilaktyka uzależnień - udział w akcji „Rzuć palenie", konkursy

- Edukacja ekologiczna.

- Udział w akcji sprzątanie świata, konkurs plastyczny, gromadzenie materiałów o tematyce ekologicznej.

 

F:\świetlica\S6303423.JPG