Świętno, dnia 31.01.2013 r.

 

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 w Świętnie

 

 

 

       I.  Stypendium motywacyjne przyznawane jest uczniom na wniosek wychowawcy klasy.

   II.  Wnioski rozpatruje komisja stypendialna powołana przez Dyrektora Zespołu zarządzeniem, na początku każdego roku szkolnego.

III.  Stypendia mogą być przyznawane uczniom dwa razy w roku szkolnym w terminie:

a.     Zakończenia I semestru

b.     Zakończenia roku szkolnego

 IV.  Za osiągnięcia w nauce stypendium motywacyjne może otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:

1.   Po pierwszym semestrze jest uczniem kl. V, VI

2.   Na zakończenie roku szkolnego jest uczniem kl. IV, V, VI

3.   Średnia ocen -  wysokość średniej ocen ustala Rada Pedagogiczna na dany rok szkolny.

4.   Nie ma żadnej oceny poniżej 4

    V.  Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który:

1.   Został zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu gminnym

2.   Został medalistą zawodów sportowych minimum na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)

3.   Zakwalifikował się do udziału jako reprezentant powiatu, gminy czy szkoły w zawodach na szczeblu okręgu i wyżej.

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

          Mgr Jerzy Luftmann