REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA  WIELOFUNKCYJNEGO  BOISKA SPORTOWEGO

W ŚWIĘTNIE

 

Ø      NA BOISKU , KTÓRE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TERENU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE OBOWIĄZUJĄ ZASADY TAKIE JAK NA POZOSTAŁYCH OBIEKTACH SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH OKREŚLONE W REGULAMINIE TYCH OBIEKTÓW

Ø      KORZYSTANIE Z WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO JEST NIEODPŁATNE

Ø      WYNAJMUJĄCY WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE:

-          CHĘĆ WYNAJMU BOISKA NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ OSOBIŚCIE W SZKOLE  LUB TELEFONICZNIE  /TEL: 68 3841319 /W GODZINACH OD 7.30 DO 14.30 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

-          WYNAJMU MOGĄ DOKONYWAĆ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 LAT, LUB STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE, FIRMY I INNE REPREZENTOWANE PRZEZ OSOBY PEŁNOLETNIE

-          OSOBY FIZYCZNE, CZY WYNAJMUJĄCE BOISKO W IMIENIU ORGANIZACJI, CZY INSTYTUCJI PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ NA BOISKU SPORTOWYM W CZASIE TRWANIA WYNAJMU

-          OSOBY WYNAJMUJĄCE ODPOWIADAJĄ ZA PRZESTRZEGANIE ZASAD KORZYSTANIA Z BOISKA ZA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW,  KTÓRZY Z NIMI PRZEBYWAJĄ  I ZA EWENTUALNE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z ICH NARUSZANIA  PONOSZĄ KONSEKWENCJE FINANSOWE

-          WYNAJMUJĄCY MA OBOWIĄZEK OKAZAĆ SIĘ WYNAJMUJĄCEMU  DOWODEM TOŻSAMOŚCI TYPU: DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, PRAWO JAZDY, LEGITYMACJA SZKOLNA

-          NA BOISKU MAJĄ PRAWO PRZEBYWAĆ W TRAKCIE WYNAJMU TYLKO TE OSOBY, KTÓRE SWOJĄ OPIEKĄ OBEJMUJE WYNAJMUJĄCY

-          ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO WYNAJMU BOISKA NA TURNIEJE SPORTOWE  W UZGODNIENIU Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE

Ø      OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

 - NA BOISKU WOLNO PRZEBYWAĆ W CZYSTYM OBUWIU SPORTOWYM O JASNEJ PODESZWIE / NIE DOPUSZCZA SIĘ OBUWIA SPORTOWEGO Z KOLCAMI CZY KORKAMI /

-          KORZYSTAĆ Z BOISKA MOŻNA TYLKO  W DNI  POGODNE

-          W PIŁKĘ NOŻNĄ MOŻNA GRAĆ  „ PIŁKĄ  HALOWĄ”

-          W DNI ROBOCZE BOISKO WOLNO WYNAJMOWAĆ OD GODZINY 16.00 DO ZMROKU – NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 22.00

-          W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH  WOLNO WYNAJMOWAĆ BOISKO  W  GODZINACH  OD 12.00 DO ZMROKU ALE NIE DŁUŻEJ JAK DO 22.00

-          NA BOISKU NIE WOLNO SPOŻYWAĆ  ŻADNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  I ARTYKUŁÓW TYTONIOWYCH ANI ŻADNYCH INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

-          ZE SPRZĘTÓW I URZĄDZEŃ NA BOISKU WOLNO KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

-          NA BOISKO ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA ZWIERZĄT

Ø      WSZELKIE DECYZJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA BOISKA WYMAGAJĄCE INTERWENCJI PODEJMUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE, LUB INNA OSOBA PRZEZ NIEGO DO TEGO UPRAWNIONA

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE

 

 

TELEFON ALARMOWY                                                                                                                          TEREN JEST MONITOROWANY

                             POGOTOWIE : 999

                             POLICJA:          997

                             UNIWERSALNY : 112