REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SZKOLNEGO
 


I. Zasady przyznawania punktów

Lp.

Nazwa, za co

Ilość

Kiedy przyznawane

1.

Średnia ocen w klasie, w tym ocena sprawowania

6-600 p.

5-500 p.

4-400 p.

3-300 p.

2-200 p.

1-0 p.

Koniec półrocza

Koniec roku

2.

Kultura osobista, w tym za przewinienia będą odejmowane punkty

1.      Każda uwaga w dzienniku minus 1-10 p.

2.      Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach minus 5 p. za jedną

3.      Zła kultura słowa, złe zachowanie obraz w oczach innych uczniów minus 1-10 p.

4.      Za pochwały plus 1-10p.

Suma wyjściowa od której będą odejmowane lub dodawane punkty 150p.

Koniec półrocza

Koniec roku szkolnego

3.

Uczestnictwo w organizacjach szkolnych – za każdą osobę w każdej organizacji

1p. od osoby

Koniec półrocza

Koniec roku szkolnego

4.

Uczestnictwo w konkursach szkolnych za każdą osobę

1p. od osoby

Cały rok

5.

Reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych

Powiat i rejon - indywidualnie

                          - zespół

 

Region (województwo i kraj) - indywidualnie

                                                    - zespół

 

Międzynarodowe - indywidualne

                                  - zespołowe 

 

 

 

5 p.

30 p.

 

10 p.

60 p.

 

20p.

120p.

Cały rok (zespół od 6 osób wzwyż)

 

6.

Za zajęcie przez ucznia miejsca premiowanego nagrodą:                    w szkole:

 

 

 

 

                                    w gminie:

 

 

 

 

                                  w powiecie (rejonie)

 

 

 

 

                                  w województwie (region):

 

 

 

 

                                    w kraju:

 

 

 

 

                              na szczeblu międzynarodowym

 

I – 6 p.

II – 4 p.

III – 2p.

wyr. – 1p.

 

I – 25 p.

II – 15 p.

III – 10p.

wyr. – 5p.

 

I – 30 p.

II – 20 p.

III – 15p.

wyr. – 10p.

 

I – 30 p.

II – 20 p.

III – 15p.

wyr. – 10p.

 

I – 30 p.

II – 20 p.

III – 15p.

wyr. – 10p.

 

I – 30 p.

II – 20 p.

III – 15p.

wyr. – 10p.

 

Cały rok

7.

Organizacja imprez:

1.      Klasowych: jednodniowych

                     Kilkudniowych

2.      Dla szkoły: jednodniowych

                    Kilkudniowych

Inne inicjatywy

3.      Dla środowiska - różne

 

 

0-10p.

0-20p.

0-20p.

0-40p.

0-20p.

0-50p.

Cały rok

8.

Utrzymanie czystości klas, ład, aktualne gazetki

Utrzymanie czystości rejonu

0-80p.

0-50p.

Półrocze

Koniec roku szkolnego

9.

Ogólny obraz klasy RR, RP

0-50p.

Na półrocze

Koniec roku

10.

Pomoc rodziców:

- jednorazowa impreza, akcja

- za całokształt pracy rodziców danej klasy na rzecz szkoły

0-50p.

 

50-300p.

Cały rok

Na półrocze,

Koniec roku

11.

Składki Rady Rodziców za 100%

+ za miejsce

100p.

I – 60p.

II – 50p

III – 40p.

IV – 30p.

V – 20p.

VI – 10p.

Raz w roku

12.

Za każdą przeczytaną książkę średnio przypadającą na ucznia w klasie (z omówieniem jeśli zajdzie taka potrzeba)

10 p.

Na półrocze

Koniec roku

 

 

II. Uczniowie, którzy uczęszczają do ostatniej klasy szkoły w Świętnie, a klasa ta nie zajmie we współzawodnictwie w danym roku miejsca premiowanego, nagrodą mogą być na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Szkoły objęci tą nagrodą.

Decyzję w tej sprawie Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Zarządu SU podejmuje przed końcem roku szkolnego.

Są to:

                - laureaci konkursów, zawodów, olimpiad,

                - wielokrotni reprezentanci szkoły,

                - czynnie udzielający się społecznicy w szkole i organizacjach pozaszkolnych

 

III. Współzawodnictwo szkolne prowadzone jest w dwóch pionach:

                Klasy I – III

                Klasy IV – VI

Nagroda w każdym pionie przyznawana jest w klasie w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych.

 

IV. W przypadku wygrania współzawodnictwa zwycięska klasa w porozumieniu z wychowawcą ma prawo wyłączyć z nagrody tych uczniów, którzy zachowywali się w sposób bierny, lub działalni świadomie na jej szkodę.

 

V. Jeżeli klasa podjęła się zadania, a nie wykonała go, odejmuje się jej połowę z maksymalnej ilości punktów przysługujących w danej dziedzinie.

 

VI. Klasa może zobowiązać się, że na półrocze czy koniec roku uzyska średnią oceny minimum w klasach IV-VI – 3,8 lub wyższą. Jeżeli jej się to uda to uzyskuje o 50% więcej punktów niż przysługuje za taką ocenę. Jeżeli nie, to traci 50% od sumy faktycznie zdobytych punktów za średnią klasy.

 

VII. Nagrody są na warunkach ustalonych przez dyrektora:

                Klasy I-III – wycieczka w następnym roku szkolnym

                Klasy IV-VI – wycieczka lub inna forma wypoczynku w okresie wakacji

Z nagrody korzysta także darmowo wychowawca danej klasy wraz z najbliższą rodziną na warunkach jak wszyscy nagrodzeni uczestnicy.

Pozostałą część kadry (opiekunów) stanowią rodzice uczniów danej klasy i inni nauczyciele według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.