REGULAMIN RADY RODZICÓW                ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

IMIENIA  JANA  PAWŁA II  

W ŚWIĘTNIE

 

 

 

 

 

TEKST JEDNOLITY

 

 

 

 

 

 

  I. Cele działania i zadania Rady Rodziców:

 

1.      Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i przedszkola.

2.      Podejmuje działania na rzecz usprawniania organizacji pracy Zespołu.

3.      Wspomaga Zespół w działalności opiekuńczo - wychowawczej. 

4.      Podstawowe zadania Rady Rodziców to:

a)      współtworzenie różnych form aktywności Zespołu w realizo­waniu jego celów i zadań,

b)      gromadzenie i organizowanie funduszy i  pomocy materialnej,

c)      tworzenie warunków na rzecz współdziałania z innymi organami Zespołu,

d)     współuczestniczenie  w pedagogizacji  rodziców i kontroli realizacji zadań dydaktyczno    - wychowawczych,

e)      wyznaczanie  swoich reprezentantów do różnych komisji powoływanych na terenie Zespołu, oraz przez organ prowadzący i organ nadzoru,

f)       uzyskiwanie informacji na temat pracy poszczególnych klas, oddziałów,

g)      zaznajamianie rodziców i obserwacja przestrzegania w pracy Zespołu Statutu,

h)      wnioskowanie o nagradzanie i uzyskiwanie informacji o przyznaniu nagród dla pracowników Zespołu, 

i)        określanie planu finansowego wpływów i wydatków, środków uzyskanych z  dobrowolnych składek Rady Rodziców,

j)        opracowywanie Planu Pracy Rady Rodziców na kolejny rok,

k)      uzyskiwanie informacji o sprawach wychowawczych, sukcesach i trudnościach,

l)        wyrażanie opinii na temat pracy kierownictwa,  pracowników dydaktycznych i obsługi , oraz całego Zespołu,

m)    opracowywanie wraz z Radą Pedagogiczną i zatwierdzanie Uchwałą Rocznego Planu Pracy Wychowawczej Zespołu,

n)      opracowywanie wraz z Radą Pedagogiczną i zatwierdzanie Uchwałą Rocznego Plan  Profilaktycznego Zespołu.

o)      opracowywanie, dokonywanie zmian /zgodnie z przepisami wyższego rzędu takimi jak Rozporządzenia MENiS i Statut Zespołu/, oraz uchwalanie Regulaminu RR po zasięgnięciu opinii RP i Dyrektora Zespołu /opinie te nie są dla RR wiążące/

 

 

II. Organizacja pracy Rady Rodziców.

1.      Podstawową i najważniejszą władzą w strukturach funkcjo­nowania rodziców w Zespole  jest ,,Zebranie Rodziców”. 

2.      Zebranie Rodziców wybiera spośród siebie w klasach i oddziałach ,,Klasowe Rady Rodziców”. 

3.      Zebranie Rodziców klasy, oddziału spośród klasowej Rady Rodziców wybiera w głosowaniu tajnym jednego przedstawiciela do składu Rady Rodziców Zespołu. Głosowanie przeprowadza wychowawca klasy, oddziału.    

4.      Plenarne Zebranie Rady Rodziców Zespołu wybiera spośród siebie:                            

a) Zarząd Rady Rodziców,     

b) Komisję Rewizyjną

5.      Zarząd Rady Rodziców:                                                                                                                     

a) w skład wchodzą:                                                                                                        
     - przewodniczący,   

     - sekretarz

     - skarbnik             

b) ukonstytuowanie Zarządu następuje na pierwszym zebraniu po wyborze,                                       

c) w razie potrzeby Zarząd Rady Rodziców powołuje swoich przedstawicieli  do szkolnych i przedszkolnych Komisji.                  

6.    Komisja Rewizyjna: 

a)      składa się z trzech osób:     

     - przewodniczącego,                 

     - zastępcy przewodniczącego,          

     - członka,

b)      ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej następuje na pierwszym zebraniu,

7.      Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata,  począwszy od  dnia wyboru do dnia  wyboru następnej Rady Rodziców.  

8.      Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne:                                   

      a) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co  najmniej  połowy regulaminowego składu,

b) stan obecnych ustala każdorazowo prowadzący obrady  /lista obecności/,

c) uchwały są umieszczane w teczce uchwał Rady Rodziców 

9.      Wybory do organów RR  

a)      odbywają się w głosowaniu jawnym,

b)      liczba kandydatów nie może być mniejsza niż liczba miejsc ustalonych w    niniejszym  Regulaminie,

c)      wybranymi są ci, którzy w kolejności uzyskali największą ilość głosów,

d)     przy równej ilości uzyskanych głosów,  dla tych osób, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przeprowadza się ponownie głosowanie,

10.  Ustala się następujący porządek obrad Plenarnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:   

a)     zebranie prowadzi ustępujący Przewodniczący Rady Rodziców lub jeden z członków  ustępującego Zarządu,   

b)     dokonanie wyboru:  

- komisji regulaminowej,   

- komisji uchwał i wniosków,  

-  komisji skrutacyjnej,

c)     wybory do wymienionych komisji w punkcie b/ przeprowadza prowadzący zebranie w głosowaniu jawnym,

d)    przedstawienie sprawozdań:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Rodziców, 

- sprawozdanie z działalności  Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi, 

e)     informacje Dyrektora o współpracy z Radą Rodziców, 

f)      wystąpienia ewentualnych gości:

g)     dyskusja,  

h)     udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Rodziców i Zarządowi Rady Rodziców,                               

i)       wnioski do pracy Rady Rodziców na następną kadencję,   

j)       podanie propozycji do Rady Rodziców z poszczególnych klas i oddziałów

k)     głosowanie zaproponowanego składu Rady Rodziców,

l)       ukonstytuowanie się Rady Rodziców:                                               

- wybór Zarządu  

- wybór Komisji Rewizyjnej,

   ł) stwierdzenie ważności wyborów i zakończenie zebrania,

   m) ukonstytuowanie się Zarządu    

- wybór do Szkolnej Komisji Pomocy Społecznej,   

11.   Ramowy Plan Pracy Rady Rodziców: 

a)    Plenarne Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej 2  razy w roku, a jeżeli zachodzi potrzeba to częściej,  

b)   plenarne zebranie może być zwołane także na wniosek Klasowej Rady Rodziców, Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej,

c)    Zarząd Rady Rodziców obraduje w razie potrzeby, nie częściej niż raz w miesiącu,  

d)   posiedzenia wszystkich organów RR protokołowane są w formie protokółów,

e)    posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przed Plenarnym Posiedzeniem Rady Rodziców, będących posiedzenia­mi, na których ma być udzielone lub nie udzielone absolutorium,

f)     zebrania rodziców poszczególnych klas i oddziałów odbywają się z inicjatywy rodziców, Rady Klasowej Rodziców, wychowawcy klasy lub Dyrektora. 

12.  Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Rady Rodziców:   

a)     RR gromadzi fundusze na  wspieranie statutowej działalności Zespołu; 

- ze składek dobrowolnych, 

- z wpłat od osób fizycznych, organizacji i instytucji, 

- z imprez dochodowych,  

b)     wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala się na początku każdego roku  szkolnego,                                                                 

c)     składka dobrowolna płacona jest jednorazowo, może być płacona w  dwóch ratach, płacą ją dzieci od oddziału  przedszkolnego do ostatniej klasy SP,

d)    wydatkowanie środków RR odbywa się według   ustalonego preliminarza RR uchwalonego na zebraniu Rady Rodziców,

e)     zasady prowadzenia rachunkowości regulują stosowne przepisy,

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  RODZICÓW