PLAN PRACY RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĘTNIE  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

LP

RODZAJ ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

     KTO REALIZUJE

FORMA

1

Uaktualnienie składu Rady Rodziców

Wrzesień

Zebrania klasowe

Zebranie

2

Uchwalenie Planu Wychowawczego i Planu Profilaktyki  Zespołu

Wrzesień

Zebranie RR

Zebranie

3

Uchwalenie Planu Pracy  i wysokości składki na rzecz RR

Wrzesień

Zebranie RR

Zebranie

4

Rozliczenie dochodów i wydatków za rok 2015/12i16 przyjęcie Planu dochodów i wydatków na rok 2016/2017

Październik

Zebranie RR

Zebranie

5

Udział w formach szkoleniowych w Zespole

Cały rok

Rodzice

Spotkania metodyczne

6

Udział w zebraniach klasowych, pomoc w organizacji życia oddziałów przedszkolnych i klas

Cały rok

Klasowe RR i rodzice dzieci

Spotkania klasowe

7

Pomoc w pracach i zadaniach na rzecz Zespołu

Cały rok

RR Klas, Rodzice uczniów i wychowanków

WG POTRZEB

8

Organizacja Dnia Edukacji

Październik

Rada Rodziców

Wg przyjętego planu

9

Organizacja baliku sylwestrowego i zajączka

Styczeń, Marzec

Rada Rodziców

Dekoracja, upominki, prezenty, wyżywienie

10

Podsumowanie półrocza, wnioski, ocena zajęć pozalekcyjnych i ferii zimowych

marzec

Rada Rodziców

Analiza dokumentów i spostrzeżeń

11

Udział w spotkaniach podsumowujących półrocze w klasach

Luty

Klasowe RR i rodzice

Spotkania klasowe

12

Pomoc przy organizacji Turnieju Piłki Halowej imienia Czesława Fidlera

Marzec

Rada Rodziców

Organizacyjna

13

Pomoc w organizacji Festiwalu Piosenki Religijnej i Dnia Patrona

Maj

 

 

 

Klasowe RR i Rodzice

Wg potrzeb

14

Organizacja Dnia Dziecka

Czerwiec

Rada Rodziców

Wg planu przygotowanego przez Zarząd RR i nauczycieli

15

Ufundowanie nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

Zarząd RR

Wg potrzeb

16

Podsumowanie roku, omówienie wyników nauczania i wyników ewaluacji wewnętrznej, wnioski na przyszły rok

Czerwiec

Rada Rodziców i Dyrektor

Walne Zebranie

17

Całoroczne wspieranie wyjazdów uczniów na zawody i konkursy

Cały rok

Zarząd

Wg potrzeb i możliwości

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Marcin Nasiłowski