PEDAGOG

 

(biuro - budynek przedszkolny)

 

PONIEDZIAŁEK:  12.00 - 14.00 

ŚRODA:  11.00 - 12.00

CZWARTEK:  13.00 - 15.00

 

 

 

 

PODSTAWOWE ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

 

I OGÓLNOWYCHOWAWCZE

 

 

1.      Dokonywania okresowej oceny wychowawczej w szkole.

2.      Dbanie realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

3.      Prowadzenie poradnictwa dla rodziców – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinie i w życiu.

4.      Współudział w opracowaniu szkolnego programu profilaktycznego.

5.      Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

II   PROFILAKTYKA

     WYCHOWAWCZA

1.      Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego:

- przeprowadzanie wywiadów,

- współpraca z rodzicami,

- współpraca z wychowawcami,

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.      Współpraca z nauczycielami – wychowawcami

- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,

- spotkania z zespołami wychowawczymi, omawianie bieżących problemów, wspólne podejmowanie działań wychowawczych, opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

3.      Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i uczniów:

- zachęcanie do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki na lekcjach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami),

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,

- eliminowanie przemocy wśród uczniów.

4.      Udzielanie dzieciom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

5.      Udzielanie dzieciom pomocy w rozwiązywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.

6.      Przeciwdziałania skrajnych form niedostosowania społecznego dzieci.

 

III   DZIAŁANIA

       PROFILAKTYCZNE

1.      Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy pedagogicznej.

2.      Współpraca z instytucjami:

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

- Sądem Rejonowym,

- Policją,

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3.   Prowadzenie profilaktyki z zakresu uzależnień – przeciwdziałanie paleniu papierosów, spożycia alkoholu, używania narkotyków.

4.   Wdrażanie edukacji prawnej – prelekcje z udziałem przedstawiciela policji.

5.   Eliminowanie zjawisk agresji:

- omawianie skutków zachowań agresywnych,

- uświadamianie prawnych konsekwencji zachowań agresywnych.

 

IV POMOC MATERIALNA

1.      Systematyczna współpraca z pracownikami GOPS w zakresie:

- pokrycia kosztów dożywiania dzieci w stołówce,

- przydzielania zasiłków doraźnych i stałych.

2.      Współpraca z GZOEiA w zakresie wyposażenia w podręczniki, przybory szkolne – „Wyprawka szkolna”, stypendia.

3.      Zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych udziału e różnych formach wypoczynku i opieki (świetlice, kolonie, obozy).

 

V   INNE DZIAŁANIA

      PEDAGOGA

1.      Udział w konferencjach i spotkaniach dla pedagogów.

2.      Prowadzenie dokumentów (dziennik, ewidencje uczniów z opiniami).

3.      Czuwanie nad realizacją zaleceń PPPP wynikających z badań uczniów – udział w pracach zespołów nauczycielskich.

4.      Gromadzenie materiałów dla nauczycieli, uczniów i rodziców.