Regulamin wypożyczeń podręczników szkolnych

1. Podręczniki wypożycza i zwraca rodzic ucznia będącego czytelnikiem biblioteki.

2. Za wypożyczone podręczniki odpowiadają uczniowie, rodzice.

3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

4. Czytelnik zobowiązany jest dbać o wypożyczone podręczniki zgodnie z regulaminem korzystania z księgozbioru biblioteki.

5. Jeżeli w ciągu roku szkolnego uczeń zmienia miejsce zamieszkania, lub szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zdekompletowania lub niezwrócenia podręczników do biblioteki w określonym terminie, rodzic zobowiązany jest do zakupu podręczników w  aktualnie obowiązującej cenie ustalonej przez MEN, do dnia 25 czerwca.

7. Jeśli uczeń nie rozliczy się z biblioteką, nie otrzyma świadectwa.